Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  – King of Concepts:  King of Concepts, nader te noemen KOC, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens opdrachtnemer.
  – Klant: de natuurlijke – of rechtspersoon die met KOC een overeenkomst aangaat of aan wie KOC een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en op alle werkzaamheden en/of feitelijke rechtsbetrekkingen van KOC. Het door de klant zonder commentaar aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen en eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk op voorhand van de hand gewezen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met KOC, voor de uitvoering waarvan door KOC derden dienen te worden betrokken.
 4. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien KOC gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van KOC om alsnog directe en strikte naleving te eisen. Het feit dat KOC de voorwaarden soepel toe past, geeft de klant geen enkel recht.
 7. KOC behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de klant een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, zulks in overleg met KOC.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten

 1. Een door KOC verstuurde offerte is vrijblijvend en tot 30 dagen na verzending geldig. Indien de klant een vrijblijvende offerte aanvaardt, behoudt KOC het recht om het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. KOC kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Aan afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, brochures, portfolio en ander promotiemateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Gemaakte (mondelinge) afspraken binden KOC en de klant door schriftelijke acceptatie van een offerte door de klant of vanaf het moment dat deze schriftelijk door KOC zijn bevestigd of vanaf het moment dat KOC met instemming van de klant een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 5. De omvang van de verplichtingen van KOC wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd in de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 6. De overeenkomst tussen KOC en de klant wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van 24 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen contractperiode schriftelijk opzegt, wordt de overeenkomst na afloop van de overeengekomen periode telkens verlengd voor de periode van 12 maanden. Opzegging van een reeds verlengde overeenkomst dient eveneens uiterlijk 1 maand voor afloop van de contractmaand via e-mail te geschieden.
 7. De klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KOC. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen en betaling

 1. Het door KOC gehanteerde uurtarief bedraagt €85,00 per gewerkt uur. De maandelijkse abonnementskosten, indien van toepassing, zijn aan verandering onderhavig, de meest actuele bedragen zijn terug te vinden op de website van KOC.
 2. Alle door KOC gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader A van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. De voor het abonnement verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedingen zijn inclusief de registratie, het beheer en de verlenging van de domeinna(a)m(en) en inclusief alle kosten verbonden aan de tussen partijen overeengekomen updates c.q. overige servicediensten gedurende de looptijd van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij aanvang is de klant, indien zulks overeengekomen wordt, de zogenaamde opstartkosten verschuldigd (zie artikel 6 van deze algemene voorwaarden).
 4. De door de klant verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedingen zullen door KOC telkens per maand vooruit aan de klant worden gefactureerd en geïncasseerd per automatische incasso. Op basis van de door de klant bij overeenkomst verstrekte machtiging voor automatische incasso zullen de abonnementsvergoedingen vervolgens op maandelijkse basis door KOC worden geïncasseerd.
 5. Ingeval de klant niet heeft ingestemd met automatische incasso dan wel indien een verstrekte machtiging op enig moment door de klant wordt ingetrokken, is de klant gehouden de in dit artikel bedoelde maandelijkse abonnementsvergoedingen telkens zelf uiterlijk op de eerste dag van de maand waarop de vergoeding betrekking heeft per vooruitbetaling aan KOC te voldoen.
 6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
 7. Bij een betalingsachterstand is KOC gerechtigd de website zonder verdere kennisgeving offline te zetten alsmede zijn overige verplichtingen jegens de klant op te schorten totdat betaling is geschied of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld.
 8. KOC is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de klant – vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden c.q. de overeengekomen dienstverlening te starten.
 9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van KOC en de verplichtingen van de klant jegens KOC onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. KOC zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat. KOC neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien gewenst zal KOC de klant op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KOC het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover behoeft de klant niet geïnformeerd te worden.
 3. Vanwege de noodzaak dat de klant zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de klant alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde c.q. relevante gegevens en/of inlichtingen telkens in de door KOC gewenste vorm en op het door KOC gewenste tijdstip aan KOC verstrekken. Door het verstrekken van de gegevens c.q. de inlichtingen verklaart de klant dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij KOC in en buiten rechte voor alle gevolgen – zowel financiële als andere – die hieruit voor KOC kunnen voortvloeien. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties c.q. toestemmingen bij de rechthebbende voor de door de klant aan te leveren teksten, afbeeldingen, informatie e.d. ten behoeve van de website.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van KOC staan of indien de klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is KOC gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de klant wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. de (overige) schade die KOC hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor rekening van de klant.
 5. De klant stelt KOC steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en bank- of gironummer.
 6. Een door KOC opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.
 7. Indien KOC aan de klant documentatie, een afbeelding, monster of model toont en/of verstrekt, dient dit slechts ter aanduiding. De prestatie hoeft hier niet aan te beantwoorden, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen wordt.
 8. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht.

Artikel 5. De ontwikkeling en oplevering van de website en merkmiddelen

 1. Aan de hand van de c.q. met gebruikmaking van de door de klant aangeleverde teksten, afbeeldingen, informatie e.d. worden de website en merkmiddelen door KOC ingericht conform het tussen partijen overeengekomen.
 2. KOC doet allereerst een pre-oplevering van de website en merkmiddelen. Na deze pre-oplevering heeft de klant een termijn van 5 werkdagen om eventuele wijzigingen c.q. correcties, niet zijnde designwijzigingen, aan KOC door te geven. De wijzigingen c.q. correcties dienen zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk door de klant aan KOC te worden gemeld. Indien de klant binnen de genoemde termijn geen wijzigingen of correcties aan KOC heeft doorgegeven, worden de website, dan wel de merkmiddelen, na afloop van deze termijn automatisch als volledig opgeleverd beschouwd. Na het uitvoeren van de wijzigingen c.q. correcties volgt opnieuw een pre-oplevering onder dezelfde condities als de eerste pre-oplevering. De mogelijkheid tot het aangeven van wijzigingen c.q. correcties na de tweede – en de daarop volgende – pre-oplevering kunnen slechts betrekking hebben op die aspecten waarvoor de klant bij de voorgaande pre-oplevering wijzigingen c.q. correcties heeft doorgegeven. Alle aspecten ten aanzien waarvan de klant bij de eerste pre-oplevering geen opmerkingen had, worden geacht uitdrukkelijk te zijn goedgekeurd door de klant.
 3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel wordt de website eveneens geacht automatisch en volledig te zijn opgeleverd indien de website openbaar gemaakt of op domein gesteld is.
 4. De door de klant na afloop van de in lid 2 en lid 3 gestelde termijn aangeleverde gegevens of wijzingen zullen door KOC als een update worden verwerkt. Hiervoor zal KOC de hiervoor geldende prijzen c.q. tarieven bij de klant in rekening brengen.
 5. Werkzaamheden na oplevering welke niet onder de overeengekomen services en/of het overeengekomen onderhoud vallen worden eveneens gezien als meerwerk. KOC zal de hiervoor benodigde uren op basis van nacalculatie bij de klant in rekening brengen.
 6. KOC is gerechtigd om diens naam en/of beeldmerk op een bescheiden wijze op de website en merkmiddelen op te nemen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6. Abonnement, gebruik van de website en domeinnaam

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt de website door KOC op basis van een abonnement aan de klant ter beschikking gesteld. Op basis van het abonnement verkrijgt de klant het exclusieve, niet-overdraagbare recht op het gebruik van (het grafisch ontwerp van) de website en het daarbij behorende CMS systeem (indien van toepassing). De eigendom van de website en het CMS systeem berust en blijft berusten bij KOC.
 2. Partijen kunnen in afwijking van artikel 6.1 overeenkomen dat de website niet op abonnementsbasis aan de klant ter beschikking wordt gesteld. De klant betaalt in een dergelijk geval een eenmalige som, in ruil waarvoor KOC de overeengekomen website en merkmiddelen zal realiseren. De klant verkrijgt door betaling het eigendom van de website en merkmiddelen en de niet exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de bij de website behorende systemen, waarbij de rechten van intellectuele eigendom uitdrukkelijk bij KOC blijven berusten.
 3. Bij aanvang van de overeenkomst is de klant, indien zulks overeengekomen wordt, een eenmalig vast bedrag verschuldigd, de zogenaamde opstartkosten. Tevens betaalt de klant gedurende de looptijd van de overeenkomst de overeengekomen maandelijkse abonnementsvergoeding, tenzij partijen een eenmalig bedrag zoals bedoeld in artikel 6.2 overeenkomen.
 4. Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van KOC een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken dan wel te kopiëren.
 5. Indien KOC adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is KOC niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
 6. Gedurende de looptijd van het abonnement zal KOC aan de klant de updates alsmede de onderhouds- en overige diensten verlenen, mits overeengekomen. Wanneer dit wordt doorgevoerd is afhankelijk van de inhoud en invloed van de updates. Hoe vaak dit wordt gecheckt is afhankelijk van het pakket en kan wekelijks of maandelijks zijn.
 7. Na afloop van de overeengekomen abonnementsduur kan de klant kiezen voor een nieuw design voor de website en merkmiddelen. Hieraan zijn voor de klant geen kosten verbonden mits dit abonnement een totale looptijd van 3 jaar heeft en het abonnement vervolgens voor minimaal 2 jaar wordt aangegaan. Ingeval de looptijd van het abonnement minder dan 3 jaar bedraagt, is KOC gerechtigd haar werkzaamheden met betrekking tot een nieuw aan te leveren design op basis van de alsdan geldende uurtarieven aan de klant in rekening te brengen.
 8. Het dataverkeer, gerelateerd aan het websitebezoek, is gelimiteerd op basis van een ‘fair-use principe’: ingeval de klant regelmatig significant meer dataverkeer genereert dan het gemiddelde dataverkeer zoals dit geldt voor de klanten van KOC zal KOC de klant hierop attenderen. Alsdan is KOC gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten bij de klant in rekening te brengen.
 9. Indien gewenst verzorgt KOC de registratie en het gebruik van de overeengekomen domeinnaam. De klant is zich er van bewust en stemt in met het feit dat KOC de domeinnaam uitsluitend op haar eigen naam registreert. Het beheer en het onderhoud van deze domeinna(a)m(en) wordt gedurende de looptijd van het abonnement verzorgd door KOC. KOC kan er echter niet voor instaan dat de klant gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden. Na afloop van het abonnement heeft de klant de mogelijkheid tot verhuizing van de domeinnaam, mits schriftelijk vooraf overeengekomen. Alsdan is KOC bevoegd een eenmalig bedrag van € 125,00 per te verhuizen domeinnaam aan de klant in rekening te brengen. De domeinnaam wordt alsdan eigendom van de klant.

Artikel 7. De inhoud van de website

 1. Met betrekking tot de inhoud van de website gelden bepaalde regels zoals neergelegd in onderhavig artikel. Zowel KOC als de klant zullen zich aan deze regels houden. Indien de klant (één van) de regels overtreedt en de overtreding laat voortbestaan, is KOC gerechtigd de website en merkmiddelen tijdelijk onzichtbaar te maken en om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van KOC ter zake van eventuele schadevergoeding. KOC behoudt bovenal het recht op betaling van de nog openstaande abonnementstermijnen tot het einde van de overeengekomen contracttermijn, met een minimum van 12 maanden.
 2. Het is de klant niet toegestaan om: – inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden; – informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische c.q. erotische inhoud waaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites of merkmiddelen; – informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met betrekking tot mishandeling of dierenleed dan wel op enige wijze reclame te maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud; – zich op enige wijze relaterend aan KOC bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden; – reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spam”; – via de dienstverlening van KOC aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van KOC dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder – doch niet uitsluitend – verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites; – zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend of racistisch van aard is; – zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens KOC en/of derden; – via de dienstverlening van KOC aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met het oneigenlijk gebruik van de naam van KOC dan wel op andere wijze aan te sporen tot c.q. zich bezig te houden met activiteiten die op enige andere wijze schadelijk kunnen zijn voor de goede naam van KOC; – Het is de klant eveneens verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van KOC, op de website een MP3-homepage te exploiteren. Ingeval KOC dit constateert, is zij gerechtigd, zonder de klant hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen, over te gaan tot verwijdering van deze pagina; – Het is de klant verboden om de server van KOC waar de website wordt gehost zelfstandig of door derden te (laten) benaderen. Een en ander op straffe van een, zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling, opeisbare boete van € 3.500,00 per overtreding van dit verbod. Alle directe toegang tot de hostingserver is uitdrukkelijk aan KOC voorbehouden.
 3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is KOC eveneens gerechtigd de website en merkmiddelen al dan niet tijdelijk offline te zetten ingeval er sprake is van gewichtige redenen zodanig dat van KOC niet kan worden verlangd de dienstverlening voort te zetten.
 4. KOC zal geen kennis nemen van data die klant opslaat en/ of verspreidt via de systemen van KOC, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of KOC daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal KOC zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 8. Garantie

 1. KOC zal na oplevering van de website en merkmiddelen eventuele gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken gelegen zijn in het, door toedoen van KOC, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.
 2. KOC behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de klant zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan KOC ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten, dan wel indien de gebreken zijn veroorzaakt doordat de klant niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals neergelegd in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
 3. KOC kan niet garanderen dat de website 100% up-time heeft en is niet verantwoordelijk voor down-time (offline website of e-mail). Ook in het geval van een hack of fout in de website is KOC hier niet verantwoordelijk voor. Eventuele kosten of werkzaamheden die hierdoor ontstaan worden dus ook in rekening gebracht indien dit nodig is.

Artikel 9. Annulering, opschorting en ontbinding

 1. KOC behoudt het overminderd recht om de overeenkomst ten allen tijde met onmiddelijke ingang te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.
 2. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien er sprake is van een conflict, vertrouwensbreuk en/of andere zaken die een prettige samenwerking verstoren.
 3. Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden met instemming van KOC en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.
 4. De klant kan een overeenkomst annuleren, voordat KOC begonnen is met de uitvoering ervan, als de klant de hierdoor ontstane schade vergoedt. Onder schade valt onder andere: gereserveerde arbeidstijd en ter voorbereiding reeds gemaakte kosten, met een minimum bedrag van één maandtarief.
 5. Indien de klant een overeenkomst met toestemming van KOC annuleert, terwijl KOC al begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst, is de klant gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden. Daarnaast kan KOC een schadevergoeding vaststellen, aan de hand van o.a. gereserveerde arbeidstijd. Indien de klant de overeenkomst annuleert, vrijwaart hij KOC nadrukkelijk tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.
 6. Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surséance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd, Nederland verlaat of haar huidige activiteiten staakt. In dat geval worden vorderingen van KOC, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
 7. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.
 8. Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal KOC ingeval van toerekenbare tekortkoming van de klant met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat klant te kort zal zijn schieten in zijn betalingsverplichting, het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden. In zulks geval ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de klant.
 9. Op het moment dat de overeenkomst wordt opgezegd kan de klant er voor kiezen het recht van de website en merkmiddelen over te kopen van KOC zodat de website en merkmiddelen mee gaan met een eventuele verhuizing. Het minimale bedrag hiervoor is 24x de abonnementskosten en kan verhoogd worden bij eventuele op maat gemaakte opdrachten. Indien de klant hier interesse in heeft zal KOC een aanbod doen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Mocht KOC aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De beperkingen van de aansprakelijkheid van KOC gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KOC en/of haar ondergeschikte(n).
 2. KOC kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor schade die ontstaan is doordat KOC uit is gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 3. KOC kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KOC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan KOC toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. KOC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. KOC kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
 5. KOC kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de website of anderszins welke schade is toegebracht door derden met gebruikmaking van de internetfaciliteiten die door KOC aan de klant ter beschikking zijn gesteld, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – middels spam, virussen, hackpogingen etc.
 6. Indien KOC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van KOC beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een overeenkomst c.q. abonnement met een langere looptijd dan 6 maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde prijs c.q. abonnementsvergoeding te vermeerderen met de voor de overeenkomst verschuldigde opstartkosten.
 7. De beschikbaarheid van de diensten – bijvoorbeeld de zichtbaarheid van een website – ligt buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van KOC, zodat KOC ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden. Ook gevallen waarin gegevens uit e-mail en andere services van KOC verloren raken als gevolg van een storing c.q. mankement dat buiten de invloedssfeer van KOC ligt wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
 8. De klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de op de website geplaatste teksten, afbeeldingen c.q. overige informatie en vrijwaart KOC voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien. KOC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website of merkmiddelen.
 9. De klant vrijwaart KOC tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen KOC en de klant bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 11. Overmacht

 1. KOC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. KOC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de klant gehouden aan diens verplichtingen jegens KOC tot aan dat moment te voldoen. KOC is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop KOC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KOC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van KOC of van derden daaronder begrepen. KOC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat KOC zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op door KOC ontwikkelde voortbrengselen van menselijke geest (waaronder: schetsen, tekeningen, ontwerpen, software, codes, teksten, foto’s, ontwerpen, websites), zijn en blijven exclusieve eigendom van KOC, tenzij schriftelijk vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt. De eigendom en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot door KOC ontwikkelde websites en merkmiddelen, de inhoud en de opmaak van die websites en merkmiddelen en eventuele updates berusten en blijven berusten bij KOC dan wel de oorspronkelijke maker c.q. rechthebbende van het gepubliceerde.
 2. KOC behoudt het recht tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van haar rechten.
 3. De klant zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van KOC veilig te stellen.
 4. KOC heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen KOC en klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen KOC en de klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van KOC. Deze algemene voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij KOC. Door verlening van de opdracht aan KOC verklaart de klant op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.

KOC is onderdeel van King of Concepts. De Algemene voorwaarden kunnen op ieder moment worden aangepast. We raden je aan de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2022

King of Concepts = BAAS.

King of Concepts gaat over in BAAS. - Branding as a service.

Nieuw merk, zelfde diensten = duidelijker verhaal.

Klik op de afbeelding om naar de nieuwe website te gaan.

Branding as a service